Đào Thị Thu Hà - THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN KHOÁ 10 THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

1. Đánh giá thực trạng thực hành quy trình rửa tay thường quy của sinh viên khoá 10 thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành quy trình rửa tay thường quy.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.