Đánh giá tác dụng của viên hoàn tam thất nam trên một số mô hình gây rối loạn đông máu

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng cầm máu của viên hoàn tam thất nam trên một số mô hình gây rối loạn đông máu. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đánh giá trên chuột nhắt trắng thông qua mô hình gây rối loạn đông máu bằng aspirin và mô hình gây rối loạn đông máu bằng heparin.