Đánh giá tác động của cuộc vận động " học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối với sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định

Đánh giá tác động của cuộc vận động "học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối với sinh viên. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của cuộc vận động "học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ...

Từ khóa: Hồ Chí Minh

47 p toantvdd 22/07/2019 124 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.