Đánh giá kết quả thắt trĩ bằng vòng cao su qua nội soi ống mềm

Bài viết mô tả kết quả thực hiện kỹ thuật thắt trĩ nội bằng vòng cao su qua nội soi ống mềm. Đánh giá kết quả điều trị trĩ nội sau 6-8 tuần bằng phương pháp thắt vòng cao su qua nội soi ống mềm.