Đánh giá hình thái, chức năng động mạch cảnh đoạn ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não

Bài viết trình bày đánh giá hình thái, chức năng động mạch cảnh đoạn (ĐMC) ngoài sọ bằng siêu âm doppler ở bệnh nhân nhồi máu não. Đối chiếu kết quả chẩn đoán hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm doppler với chụp mạch cộng hưởng từ (MRA) ở bệnh nhân nhồi máu não.