Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở trẻ cực non và rất non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày việc đánh giá sự tăng trưởng thể chất ở trẻ cực non và rất non tháng trong giai đoạn nuôi dưỡng tối thiểu đến lúc hoàn toàn bằng đường tiêu hóa.