Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2010

Đánh giá kiến thức và kỹ năng điều dưỡng được cung cấp từ chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ VLVH, xác định một số yếu tố liên quan đến thực hiện chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.