Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Luận văn nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm ra đặc trưng của Đảng bộ Nam Định trong lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm sát với tính hình cụ thể của địa phương
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.