Đàm Thùy Dương - KHẢO SÁT KIẾN THỨC DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ CỦA SINH VIÊN ĐHCQ KHÓA 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Mục tiêu:
1. Mô tả kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của sinh viên ĐHCQ khóa 10
trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
2. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường kiến thức dự phòng và xử trí
phản vệ của sinh viên ĐHCQ khóa 10 trường Đại học Điều dưỡng Nam
Định.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.