Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Bài viết Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng trình bày nhận xét đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.