Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hẹp ống sống cổ

Bài viết Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hẹp ống sống cổ trình bày khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh MRI của bệnh nhân hẹp ống sống cổ. Xác định độ phù hợp giữa lâm sàng với mức độ hẹp ống sống trên MRI theo phân độ Kang.