Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokine ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Bài viết này với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokine (TNFα, IL1b, IL-6, IL-8, IL-10) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.