Đặc điểm đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương trên hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 Tesla

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương trên hình ảnh cộng hưởng từ (CHT) 3.0 Tesla.