Can thiệp nội mạch ≤24 giờ điều trị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch não

Bài viết Can thiệp nội mạch ≤24 giờ điều trị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch não trình bày đánh giá hiệu quả của can thiệp nội mạch ≤24 giờ điều trị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch não.