Bài giảng Sự sàng lọc bệnh - PGS. Ts Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Sự sàng lọc bệnh trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về sự sàng lọc bệnh, các tiêu chuẩn cho một chương trình sàng lọc, tính giá trị của test sàng lọc, đánh giá chương trình sàng lọc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)