Bài giảng Mối tương quan giữa nồng độ troponin 1 và kích thước ổ nhồi máu cơ tim cấp được đánh giá bằng xạ hình tưới máu cơ tim

Bài giảng có kết cấu nội dung gồm 5 phần và 2 mục tiêu cần nghiên cứu, thứ nhất khảo sát đặc điểm lâm sàng và kích thước ổ nhồi máu cơ tim cấp được đánh giá bằng kỹ thuật chụp SPECT/CT với 99mTc-Sestamibi; mục tiêu thứ 2 khảo sát tƣơng quan giữa nồng độ troponin 1 và kích thước ổ nhồi máu cơ tim cấp được đánh giá bằng kỹ thuật chụp SPECT/CT với 99mTc-Sestamibi.