Bài giảng Dịch tễ học - Bài 8: Giám sát y tế công cộng

Nội dung của Bài giảng Dịch tễ học - Bài 8: Giám sát y tế công cộng nhằm trình bày về định nghĩa giám sát sức khỏe và nêu được những thành phần quan trọng của giám sát YTCC, liệt kê những ứng dụng chủ yếu của giám sát YTCC, mô tả những nguồn dữ liệu được sử dụng cho mục đích giám sát sức khỏe, liệt kê những đặc trưng được sử dụng để đánh giá hệ thống giám sát và liệt kê những điều cần chú ý khi bắt đầu một hệ thống giám sát.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.