Bài giảng Đại cương sinh lý máu, sinh lý hồng cầu

Bài giảng Đại cương sinh lý máu, sinh lý hồng cầu với các nội dung sinh lý học hồng cầu; quá trình tạo và các yếu tố tham gia tạo hồng cầu, quá trình sản sinh hồng cầu, rối loạn lâm sàng của dòng hồng cầu, quá trình sinh sản bạch cầu; đời sống bạch cầu; nhóm máu và truyền máu...