Xác định mối tương quan giữa hệ số khuếch tán biểu kiến và dấu ấn hóa mô miễn dịch Ki-67 trong phân độ mô học u thần kinh đệm

Bài viết trình bày xác định mối tương quan giữa hệ số khuếch tán biểu kiến (ADC), dấu ấn hóa mô miễn dịch Ki-67 với mô học u thần kinh đệm. Xác định tương quan giữa ADC và Ki-67 trong phân độ mô học u thần kinh đệm.