Xác định số bản sao DNA ty thể trong exosome huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ

Bài viết Xác định số bản sao DNA ty thể trong exosome huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi số bản sao mtDNA trong exosome huyết tương có liên quan đến thói quen hút thuốc của bệnh nhân UTPKTBN. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy số bản sao mtDNA trong exosome huyết tương có thể là chỉ thị tiềm năng trong đánh giá tiến triển của bệnh UTPKTBN.