VŨ THỊ THU HUYỀN. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH 5K TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HOA ĐỘNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2022

Mô tả thực trạng thái độ và thực hành về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của người dân tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2022. Đề xuất mới giải pháp nâng cao thái độ, thực hành về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của người dân tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2022...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.