TRẦN VIỆT TIẾN. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ THI KẾT THỨC HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2020-2021

Đánh giá kết quả và xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.