THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

Kết quả nghiên cứu: Các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng có kết quả
“Đạt” cao: Công tác tiếp đón người bệnh đạt 93%; công tác theo dõi đánh giá người
bệnh đạt 92%; hỗ trợ điều trị và phối hợp thực hiện y lệnh đạt 86,3%; 88% người
bệnh đánh giá điều dưỡng thực hiện tốt việc giải thích chế độ ăn theo bệnh.
Bên cạnh đó công tác tư vấn giáo dục sức khỏe chỉ đạt 68,5%; 59,4% điều
dưỡng trực tiếp giúp đỡ người bệnh nặng làm vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể
và hỗ trợ đi đại tiểu tiện và chỉ có 39,5% người bệnh đánh giá được điều dưỡng
thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ làm vệ sinh cá nhân khi gặp khó khăn.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chăm sóc người bệnh của điều dưỡng:
Thiếu nhân lực đặc biệt trong các ngày nghỉ và giờ trực, tỷ số bác sĩ/điều dưỡng chỉ
đạt 1/1,3; chất lượng chuyên môn của đội ngũ điều dưỡng chưa đáp ứng đầy đủ các
chức năng nhiệm vụ của công tác chăm sóc người bệnh.
Kết luận: Thực trạng các hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có tỷ lệ đạt yêu cầu khá cao. Thiếu nhân lực và
chất lượng chuyên môn của đội ngũ điều dưỡng là yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt
động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.