Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

Trình bày những thắng lợi và những thành tựu đạt được của cách mạng Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Từ khóa: Sự kế thừa, sáng tạo, , Triết học

5 p toantvdd 20/12/2021 61 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.