PHẠM VĂN TÙNG - THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON TỪ 0-6 THÁNG TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2017 SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1- Mô tả thực trạng nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con từ 0-6 tháng tuổi tại thành phố Nam Định năm 2017.
2- Đánh giá sự thay đổi nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con từ 0-6 tháng tuổi tại thành phố Nam Định năm 2017 sau can thiệp giáo dục.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.