PHẠM THỊ XUÂN TƯƠI. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN RỬA TAY NGOẠI KHOA TẠI TRUNG TÂM GÂY MÊ VÀ HỒI SỨC NGOẠI KHOA-BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021

Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa tại Trung tâm Gây mê & Hồi sức bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2021. Đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa tại Trung tâm Gây mê & Hồi sức ngoại khoa bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Từ khóa: Tuân thủ, quy trình vệ sinh tay, ngoại khoa

44 p toantvdd 05/05/2022 188 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.