NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG. ỨNG DỤNG PHA TẶNG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY NHANH NHẰM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Biện pháp áp dụng đã bước đầu khắc phục và đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong nhà trường...

Từ khóa: Dung dịch sát khuẩn, chống dịch, covid-19

23 p toantvdd 08/10/2020 162 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.