Liên quan giữa tỉ số sFLT-1/PIGF và khả năng kéo dài thai kỳ trong bệnh lý tiền sản giật

Bài viết tập trung trình bày việc xác định trị số trung bình của tỉ số sFLT-1/PIGF ở nhóm thai kỳ bị TSG có kết cục xấu trong thai kỳ, xác định mối liên quan giữa tỉ số sFLT-1/PIGF với khả năng kéo dài thai kỳ trong bệnh lý tiền sản giật.