Chất lượng cuộc sống và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú tại bệnh viện ung bướu Đà Nẵng

Mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú đang điều trị , xác định mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.