Bài giảng Nghiên cứu bệnh - chứng

Bài giảng Nghiên cứu bệnh - chứng trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm nghiên cứu bệnh chứng, ưu và hạn chế nghiên cứu bệnh chứng, những vấn đề cơ bản trong thiết kế nghiên cứu bệnh chứng, thu thập thông tin về bệnh và tiếp xúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.