Bài giảng Miễn dịch - Bài: Miễn dịch chống vi sinh vật

Bài giảng Miễn dịch - Bài "Miễn dịch chống vi sinh vật" giúp người học: Phân tích được các hình thức miễn dịch chống vi sinh vật ngoại bào, phân tích được các hình thức miễn dịch chống vi sinh vật nội bào và virus. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)