TRƯƠNG ANH TUẤN. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĐAU SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƢỚC TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY NĂM 2021

Mô tả tình trạng đau sau phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước theo thang điểm VAS (Visual Anologue Scale). Nhận xét một số yếu tố liên quan đến tình trạng đau sau phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.