Tình hình sức khỏe người cao tuổi và thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành phòng, chống tăng huyết áp tại 2 xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2012

Tình hình sức khỏe người cao tuổi và thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành phòng, chống tăng huyết áp tại 2 xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2012 trình bày các nội dung chính sau: Mô tả tình hình sức khỏe của người cao tuổi và xác định một số yếu tố liên quan tới một số bệnh ở người cao tuổi tại xã Tam Thanh và xã Thành lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 2010, xây dựng thử nghiệm và đánh giá một số hoạt động can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thực hành phòng, chống tăng huyết áp tại 2 xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2012.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.