THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH CÓ TRẺ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH, NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc chính có trẻ đang điều trị tại khoa hô hấp và khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi Nam Định năm 2018.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc chính có trẻ đang điều trị tại khoa hô hấp và khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi Nam Định năm 2018

Từ khóa: Trẻ em, nhi khoa, chăm sóc

110 p hieutvdd 15/05/2019 278 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.