THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ DỰ PHÒNG LOÉT ÉP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức dự phòng loét ép của Điều dưỡng là
15,26 ± 2,23 trên 26, chỉ có 13,4% Điều dưỡng có kiến thức dự phòng loét ép đạt từ
70% tổng số điểm trở lên. Điểm trung bình thái độ dự phòng loét ép của Điều
dưỡng là 39,77± 3,62 trên 52. Đa số (85,8%) Điều dưỡng có tổng điểm thái độ dự
phòng loét ép đạt từ 70% tổng điểm trở lên. Các yếu tố liên quan đến kiến thức dự
phòng loét ép của Điều dưỡng với mức ý nghĩa thống kê 95% bao gồm: nhóm tuổi
(F = 3,39; p=0,02), trình độ học vấn (F = 12,44; p = 0,000), khoa làm việc (F =
12,44; p =0,000) và tham gia tập huấn về dự phòng loét ép (t = 0,72; p = 0,000). Hai
yếu tố liên quan đến thái độ dự phòng loét ép của Điều dưỡng là tham gia tập huấn
(t = 0,008; p = 0,015) và khoa làm việc (F = 13,81; p = 0,001). Mối liên quan thuận
ở mức độ thấp giữa tổng điểm kiến thức và tổng điểm thái độ dự phòng loét ép của
Điều dưỡng có ý nghĩa thống kê (r = 0,27; p = 0,002).
Kết luận: Kiến thức dự phòng loét ép của Điều dưỡng tại Bệnh viên Đa
khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 còn thấp, tỷ lệ Điều dưỡng có kiến thức đạt chỉ
chiếm 13,4%. Đa số Điều dưỡng có thái độ đúng về dự phòng loét ép (85,8%); giữa
tổng điểm kiến thức và tổng điểm thái độ dự phòng loét ép của Điều dưỡng có mối
liên quan thuận ở mức độ thấp có ý nghĩa thống kê (r = ; p = 0,002)

Từ khóa: Loét ép, điều dưỡng dự ph òng

103 p hieutvdd 15/05/2019 591 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.