Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay trình bày một số nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường, một số vấn đề lý luận về phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường, thực trạng phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, quan điểm, định hướng, giải pháp về phát triển phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.