NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNGTÁI PHÁT LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA -BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành phòng tái phát loét dạ dày tá tràng ở người bệnh đang điều trị . Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức và thực hành phòng tái phát loét dạ dày tá tràng ở người bệnh đang điều trị ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.