Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot để đánh giá hiệu quả xử lý một số hợp chất nitro và 2,4-D bằng oxi hoạt hóa

Luận án tập trung trình bày việc xây dựng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot với điện cực thủy ngân giọt treo (HMDE) để phân tích xác định nhanh hàm lượng các hợp chất nitrobenzen (NB), 2,4,6 - trinitrotoluen (TNT), 2,4-dinitrophenol (DNP) và 2,4- diclophenoxy axetic (2,4-D) nhằm phục vụ cho nghiên cứu hoạt hóa oxi trong hệ gồm chất hữu cơ, sắt kim loại (Fe(0)) và các tác nhân khác như EDTA, Na2S2O8, áp dụng các quy trình phân tích này, kết hợp với phân tích COD (nhu cầu oxi hóa học) để đánh giá mức độ hoạt hóa oxi không khí trong các hệ nghiên cứu cụ thể, đề xuất phương án, mô hình xử lý nguồn nước thải bị ô nhiễm bằng tác nhân oxi không khí hoạt hóa.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.