Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh, một số yếu tố nguy cơ và đặc điểm lâm sàng của đái tháo đường thai kỳ

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh, một số yếu tố nguy cơ và đặc điểm lâm sàng của đái tháo đường thai kỳ tập trung trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỷ lệ mắc bệnh, một số yếu tố nguy cơ và đặc điểm lâm sàng của đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Phụ sản Nam Định trong ba năm 2005-2008, nhận xét về một số yếu tố nguy cơ của đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Phụ sản Nam Định trong ba năm 2005-2008, xác định mức độ ảnh hưởng của đái tháo đường thai kỳ đối với thai phụ và sơ sinh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.