Nghiên cứu các rối loạn cơ năng thời kỳ tiền mãn kinh và tác dụng của bài thuốc kỷ cúc địa hoàng hoàn gia vị

Nghiên cứu các rối loạn cơ năng thời kỳ tiền mãn kinh và tác dụng của bài thuốc kỷ cúc địa hoàng hoàn gia vị trình bày các nội dung chính sau: Mô tả các rối loạn cơ năng thời kỳ tiền mãn kinh ở các đối tượng nghiên cứu, đánh giá tác dụng của bài thuốc kỷ cúc địa hoàng hoàn gia vị đến các rối loạn cơ năng thời kỳ tiền mãn kinh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.