MỨC ĐỘ TỰ TIN VỀ SINH CON CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Kết quả: Điểm sự tự tin của đối tượng nghiên cứu ở mức độ trung bình (53,7 ± 9,5 trên tổng điểm 80), kết quả về việc tự thực hiện, sự hỗ trợ xã hội và kết quả mong đợi có mối tương quan thuận với sự tự tin về sinh con với r lần lượt là 0,346, 0,685 và 0,505 với mức ý nghĩa p
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.