KIẾN THỨC, THỰC HÀNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2018

Đối tượng nghiên cứu trong độ tuổi từ trên 30 đến 50 tuổi chiếm tỷ
lệ chủ yếu (81,1%). Đa phần đối tượng nghiên cứu là nữ giới có trình độ chuyên
môn từ đại học trở xuống. Ba phần tư trong số đối tượng nghiên cứu có thâm niên
công tác trên 10 năm (72,2%). Kiến thức chung của điều dưỡng còn chưa cao với
các tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức tốt chiếm 66,8% và vẫn còn 13,2% điều dưỡng có
kiến thức kém về vấn đề này. Thực hành giáo dục sức khỏe của điều dưỡng còn hạn
chế, chỉ có 28,9% điều dưỡng có thực hiện đầy đủ giáo dục sức khỏe cho người
bệnh. Trong nghiên cứu này, tuổi và thâm niên công tác có liên quan đến kiến thức
về giáo dục sức khỏe (p
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.