Giáo dục đạo đức cho người thầy thuốc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cho con người thầy thuốc, luận án phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục đạo đức cho người thầy thuốc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.