Ebook Các hội chứng Nhãn khoa với bệnh lý toàn thân

Ebook "Các hội chứng Nhãn khoa với bệnh lý toàn thân" trình bày các nội dung chính sau: Từ một triệu chứng nhãn khoa đi đến chẩn đoán bệnh hoặc hội chứng; Bệnh, hội chứng và triệu chứng thuần túy nhãn khoa; Bệnh và hội chứng có triệu chứng nhãn khoa.